tweedejaars cursus 2002-2003

inleiding Chinese taalkunde, tweede semester

Jeroen Wiedenhof

syllabus


vorm

De inleiding Chinese taalkunde wordt gegeven in de vorm van een werkcollege. Aanwezigheid en voorbereiding zijn een voorwaarde voor deelname. Per college worden teksten opgegeven. De teksten moeten voorafgaand aan het college zijn gelezen. Elke week worden opdrachten gegeven naar aanleiding van de teksten. Alle opdrachten worden op het college besproken. Deelnemers aan de cursus dienen de opdrachten vooraf schriftelijk uit te werken, en hun aantekeningen mee te nemen naar het college.


materiaal

Wekelijks bijgewerkte informatie voor het college is te vinden op de webpagina van dit college, http://www.wiedenhof.nl/ul/tk2-0203.htm, en in de gele map "Tweedejaars inleiding taalkunde" op het plankje "Wiedenhof" in de bibliotheek van het Sinologisch Instituut.


inhoud

Dit college geeft een brede inleiding op de onderwerpen en methoden van de Chinese taalkunde. Voor de colleges in het tweede semester zijn de volgende onderwerpen gepland:

vorm en betekenis
grammaticalisatie
Chinese talen en dialecten
historische taalkunde en reconstructie
syntaxis
taalverwerving
geschiedenis van de Chinese taalkunde
Klassiek Chinees en oud báihuà

toetsing

Elk semester wordt afgesloten met een tentamen; elk tentamen heeft een hertentamen. Inhoudelijk beslaan de tentamens de stof van de leesopdrachten en de colleges. Getoetst worden zowel feitenkennis als begrip, dat wil zeggen het vermogen om het geleerde toe te passen.

In het tweede semester dient een werkstuk te worden geschreven. Studenten kiezen een onderwerp in overleg. De begeleiding geschiedt door de docenten van een van beide semesters, Sybesma en Wiedenhof. Ook voor het werkstuk bestaat de gelegenheid tot herkansing. Zie voor meer details over het werkstuk ook de volgende paragraaf.

Administratieve details over studiepunten, het gewicht van elk onderdeel, tentamendata en dergelijke staan vermeld in de studiegids en in het tentamenrooster van de opleiding.


werkstuk

Het werkstuk wordt beoordeeld op:

  • inhoud: kwaliteit van de verslaglegging;
  • stijl: helderheid van het betoog, verzorgd schriftelijk taalgebruik;
  • presentatie: beheersing van enkele technische conventies bij het schrijven over taal; zie voor details hierover ook handleiding over het schrijven van een taalkundige scriptie;
  • bronnengebruik: omgang met bronnen, bibliotheekvaardigheden.

Voor tekstverwerken onder windows zijn transcriptiefonts met toonsymbolen beschikbaar op de softwarepagina. Het werkstuk dient afgedrukt op paper te worden ingeleverd.

Deelnemers die voor hun werkstuk met geluidsfragmenten willen werken kunnen voorbeelden vinden op de pagina met gesproken materiaal.


evaluatie

Docenten zijn voor het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel afhankelijk van de reacties van de deelnemers aan hun colleges. Opmerkingen over vorm en inhoud van dit college zijn dan ook zeer welkom, hetzij tijdens het college zelf (voor zover daar tijd voor is), hetzij op een ander tijdstip.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt ook een schriftelijke evaluatie gehouden. Deelnemers kunnen dan gedurende 15 à 20 minuten op een evaluatieformulier in afwezigheid van de docenten hun oordeel geven over het onderwijs. Deze evaluatie is anoniem. De ingevulde formulieren worden door het secretariaat van de opleiding bewaard in een verzegelde envelop. Docenten hebben geen recht op inzage voordat het eindcijfer is vastgesteld.


laatste wijziging 1 februari 2003

home