derdejaars cursus 2009-2010

Chinese taalverwerving: Kranten lezen

Jeroen Wiedenhof

syllabus


vorm

De cursus wordt gegeven in de vorm van een werkcollege. Aanwezigheid en voorbereiding zijn een voorwaarde voor deelname. Per college worden teksten opgegeven. De teksten moeten voorafgaand aan het college zijn gelezen. Deelnemers aan de cursus dienen hun vertalingenen vooraf schriftelijk uit te werken, en hun aantekeningen mee te nemen naar het college.


materiaal

Representatieve en krantenartikelen uit kranten uit China, Taiwan, Hongkong en Singapore. Een deel van de teksten is in traditionele karakters en een deel in vereenvoudigd schrift.

Na enkele weken kunnen de leesopdrachten inhoudelijk worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Wekelijks bijgewerkte informatie voor het college is te vinden op de webpagina van dit college, http://www.wiedenhof.nl/ul/kr3-0910.htm.


inhoud

Dit college biedt training in het lezen van journalistiek proza. bDankzij een breed scala aan onderwerpen is een aanzienlijke verrijking van de schriftelijke woordenschat gegarandeerd. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het jargon en de karakteristieke zinswendingen van dit genre.


toetsing

Twee vertaalopdrachten (50%) en een slottentamen (50%). Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde van deze onderdelen (samen 100%). Wie voor de twee vertaalopdrachten gemiddeld een onvoldoende scoort van 4 of hoger, mag een derde opdracht maken om het cijfer op te halen. In dat geval tellen de drie opdrachten samen voor 50%. Het slottentamen (50%) kan apart herkanst worden.

Voor de vertaalopdrachten worden de deadlines tijdig via de webpagina van het college bekendgemaakt. Alléén opdrachten afgedrukt op papier kunnen als ingeleverd gelden. Bij te laat inleveren wordt minimaal een heel punt afgetrokken van het cijfer, en vervolgens een punt per dag.

Bij het afleggen van het slottentamen mag gebruik gemaakt worden van zelf mee te brengen papieren (dus geen digitale!) woordenboeken.


evaluatie

Docenten zijn voor het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel afhankelijk van de reacties van de deelnemers aan hun colleges. Opmerkingen over vorm en inhoud van dit college zijn dan ook zeer welkom, hetzij tijdens het college zelf (voor zover daar tijd voor is), hetzij op een ander tijdstip.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt, afhankelijk van het lot, een schriftelijke evaluatie gehouden. Deelnemers kunnen dan gedurende 15 à 20 minuten op een evaluatieformulier in afwezigheid van de docenten hun oordeel geven over het onderwijs. Deze evaluatie is anoniem. De ingevulde formulieren worden door het secretariaat van de opleiding bewaard in een verzegelde envelop. Docenten hebben geen recht op inzage voordat het eindcijfer is vastgesteld.


laatste wijziging 4 september 2009

home