tweedejaars cursus 2005-2006

inleiding Chinese taalkunde, tweede semester: taalvariatie

Jeroen Wiedenhof

syllabus


vorm

De inleiding Chinese taalkunde wordt gegeven in de vorm van een werkcollege. Aanwezigheid en voorbereiding zijn een voorwaarde voor deelname. Per college worden teksten opgegeven. De teksten moeten voorafgaand aan het college zijn gelezen. Elke week worden opdrachten gegeven naar aanleiding van de teksten. Alle opdrachten worden op het college besproken. Deelnemers aan de cursus dienen de opdrachten vooraf schriftelijk uit te werken, en hun aantekeningen mee te nemen naar het college.


materiaal

Wekelijks bijgewerkte informatie voor het college is te vinden op de webpagina van dit college, http://www.wiedenhof.nl/ul/tk2-0506.htm, en in de map "Tweedejaars inleiding taalkunde" op het plankje "Wiedenhof" in de bibliotheek van het Sinologisch Instituut.


inhoud

Dit college geeft een brede inleiding op de onderwerpen en methoden van de Chinese taalkunde, in het bijzonder rond het thema taalvariatie. De student maakt kennis met de enorme verscheidenheid die het Mandarijn en de andere Chinese talen bieden. Daarbij komen verschillende deelgebieden van de taal aan bod, zoals fonologie, lexicon, morfologie en syntaxis.

Leerdoelen zijn: kennis over de methoden en technieken van het taalkundig onderzoek van Chinese talen; een besef van de reikwijdte van synchrone en diachrone variatie; ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).


toetsing

Opdrachten tijdens het college (40% van het eindcijfer); werkstuk (60%).

Administratieve details over studiepunten, het gewicht van elk onderdeel, data en dergelijke staan vermeld in de studiegids en in het tentamenrooster van de opleiding.


werkstuk

Het werkstuk wordt beoordeeld op:

  • inhoud: kwaliteit van de verslaglegging;
  • stijl: helderheid van het betoog, verzorgd schriftelijk taalgebruik;
  • presentatie: beheersing van enkele technische conventies bij het schrijven over taal; zie voor details hierover ook handleiding over het schrijven van een taalkundige scriptie;
  • bronnengebruik: omgang met bronnen, bibliotheekvaardigheden.

Voor tekstverwerken onder windows zijn transcriptiefonts met toonsymbolen beschikbaar op de softwarepagina. Het werkstuk dient afgedrukt op paper te worden ingeleverd.

Deelnemers die voor hun werkstuk met geluidsfragmenten willen werken kunnen voorbeelden vinden op de pagina met gesproken materiaal.


evaluatie

Docenten zijn voor het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel afhankelijk van de reacties van de deelnemers aan hun colleges. Opmerkingen over vorm en inhoud van dit college zijn dan ook zeer welkom, hetzij tijdens het college zelf (voor zover daar tijd voor is), hetzij op een ander tijdstip.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt ook een schriftelijke evaluatie gehouden. Deelnemers kunnen dan gedurende 15 à 20 minuten op een evaluatieformulier in afwezigheid van de docenten hun oordeel geven over het onderwijs. Deze evaluatie is anoniem. De ingevulde formulieren worden door het secretariaat van de opleiding bewaard in een verzegelde envelop. Docenten hebben geen recht op inzage voordat het eindcijfer is vastgesteld.


laatste wijziging 11 september 2005

home